Politica de Înregistrare

POLITICA DE INREGISTRARE PE SITE

I. DEFINIREA PARTILOR

PRESTATORUL – este proprietarul site-ului CazareSibiu.com care are drepturi depline in administrarea si gestionarea acestuia.

BENEFICIARUL - este reprezentat de un reprezentat oficial al unei unitati de cazare de pe teritoriul Romaniei care respecta legile in viguare si care ofera servicii de cazare sau regim hotelier pe regiunea la care se adreseaza Proprietarul prin prezentul site.


II. POLITICA DE INREGISTRARE

2.1.  Prestatorul pune la dispoziţia Beneficiarului un spaţiu publicitar pe site-ul CazareSibiu.com conform pachetului ales de acesta definit dupa activarea contului, cu posibilitarea de a adauga/modifica/ sterge informatii despre Beneficiar, intr-o interfaţă a utiliorului, accesibila pe baza unui user si a unei parole unice generate la inregistrare.

2.2. Chiria stabilită de comun acord este definita, daca este cazul, dupa activarea contului si se supune ofertei pe care Prestatorul o pune la dispozitia Beneficiarului.

2.3. In cazul in care viitorul Beneficiar nu este de acord cu prezenta politica de inregistrare, prin nebifarea casutei obligatorie la inregistrare, acesta nu va putea sa aiba un cont activ pe site-ul Prestatorului.


III. OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE

3.1. Prestatorul se angajeaza

a)                Să pună la dispoziţia beneficiarului un spaţiu publicitar pe site spaţiu având caracteristicile arătate in tipul pachetului ales,

b)                Să promoveze serviciile şi ofertele Beneficiarului conform descrierilor facute in tipul pachetului ales.

c)                Să asigure buna funcţionarea site, pentru ca prezenţa online a beneficiarului să nu fie întreruptă, decât in momente scurte de timp

d)                Să menţină site-ului în starea de a servi destinaţiei sale;


3.2. Beneficiarul se obligă

a)                Să achite, daca e cazul, taxele percepute pentru pachetele alese

b)                Să foloseasca spaţiul pe site numai conform destinaţiei sale, avand scop publicitar, în limita legii şi a clauzelor contractuale;

c)                Să furnizeze beneficiarului date reale, Prestatorul nu are obligatia de a verifica corectitudinea, legalitatea şi realitatea acestora.

d)                Pozele, textele de descriere sau alte structuri de prezentare a Beneficiarului in cadrul site-ului, vor avea formatul şi dimensiunea standardizată, stabilită prin soft si vor respecta Dreptul de Autor conform legiilor in viguare, fiind in obligatia Beneficiarului.


IV. REZILIEREA CONTULUI

4.1. Rezilierea/Inchiderea contului de pe site-ul Prestatorului de închiriere se poate face oricând, prin acordul ambelor părţi, dupa ce fiecare parte şi-a achitat eventualele costuri efectuate până in data rezilierii.

4.2. În cazurile de reziliere unilaterală a contractului, acesta va înceta de drept, fără punerea în întârziere a contractului, de la data notificării la adresa indicată în prezentul contract. Comunicarea poate fi făcută prin adresă cu confirmare de primire, fax, mail, executor judecătoresc sau prin afişare la uşa sediului.

4.3. Prestatorul poate suspenda temporar accesul şi prezenţa la site în condiţiile de neplată a obligaţiilor datorate de Beneficiar sau în cazul utilizarii spaţiului în alte scopuri decât cele precizate sau până la data achitării sumelor restante.

4.4. Beneficiarul nu poate denunţa unilateral contractul în cursul termenului contractual, în caz contrar datorând Prestatorului daune egale cu contravaloarea chiriei până la data prevăzută pentru încetarea contractului. Excepţional, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, provocând beneficiarului un prejudiciu de peste 5% din cifra de afaceri, beneficiarul va putea rezilia unilateral contractul.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Raporturile dintre părţi încetează deplin, fara a mai fi nevoia interventiei unei instante judecatoresti, in urmatoarele cazri : la expirarea duratei contractului, în cazul în care acesta nu a fost reînnoit, în cazul inchiderii contului Beneficiarului.


VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1. Soluţionarea situaţiilor litigioase care derivă din executarea contractului se va face pe calea arbitrajului organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, arbitru fiind desemnat cel mai în vârstă arbitru din „Lista arbitrilor” .


VII. GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal

7.1.. Având în vedere aplicarea începând cu 25.05.2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 și pentru îndeplinirea obligațiilor care revin oricărui Operator de date cu caracter personal. Părţile se declară informate asupra obligațiilor lor de a prezenta garanții contractuale, legate în special de securitatea, modalitățile de prelucrare și de transfer al oricăror date cu caracter personal, definite in paginile Politica de Înregistrare | Termeni și Condiții | Politica de Cookies | Politica de confidențialitate a site-ului, cu care Beneficiarul este de acord o data cu realizarea unui cont activ pe site-ul Prestatorului.